Flygplanen

 
Nordvästra Skånes Flygskola - UL

Det Ultralätta flyget (UL) är en snabbt växande sportflygningsgren i Sverige p.g.a. sina väsentligt lägre utbildnings- och driftskostnader. UL-flyget har utvecklats från ren hobbyverksamhet till att idag erbjuda moderna flygmaskiner med god prestanda och bekvämlighet - den nya lilla sportflygklassen UL-B (se bilder längre ner på sidan).
(Läs mer om den svenska UL klassen längst ner ”Vad är då egentligen UL?”)Flygskolan vid Nordvästra Skånes Flygklubb är en, sedan november 2003 av KSAK-Motorflygförbundet också en registrerad UL-B flygskola.

Flygutbildningen sker i egna teorilokaler och på kommunens flygfält i Höganäs som klubben sköter och driver.

Flygskolan har tillgång till klubbensEurostar UL-flygplan SE-VAR m/2003.


Teorikurserna håller mycket hög nivå och vi läser tillsammans med kurserna för privatflygarcertifikat PPL som traditionellt bedrivs i klubbens regi. Trots att UL-B flyget är relativt nytt i Sverige har vi därför i klubben tillgång till en liten grupp flyglärare/flyginstruktörer med mångårig och mångfacetterad erfarenhet av flygutbildning.

TEORIKURSER BÅDE SOMMAR OCH VINTER

Du kan börja skolflyga meddetsamma efter anmälan och klarar av teorin under sommarens intensivkurs eller höst/vinter-kursen.

Studieschemat på höst/vinterkursen anpassas med hänsyn till elever och lärare och är delvis koncentrerat av intensivtyp.

Vi kan erbjuda skolflygning också på veckodagar/kvällar...

(klicka på bilden ill vänster för en större bild av ett av klubbens skolflygflygplan Eurostar EV97 eller här >> för en liten bildserie)


Ring gärna och snacka flygutbildning med oss, beställ tid för ett besök eller en provflygning - 042 342980

Du kan också mejla till

eller skicka in en intresseanmälan till oss direkt här >>


Både teori och praktik samtidigt för bästa resultat

Teorikurserna pågår traditionellt från mitten av september till slutet av april och innehåller drygt 100 lektioner samt 3 formella prov plus studiebesök hos någon närliggande flygledning. Efterfrågas sommarkurser i tillräcklig omfattning arrangerar vi sådan, vanligen i juni/juli.

Vi läser alltså både höst- och vårtemin men lektionerna är fördelat på några få koncentrerade studiehelger, naturligtvis med uppehåll för de vanliga skolloven.
Studiehjälp mm vägledning erhåller du när så behövs direkt av teorilärarna eller skolans funktionärer.
Arbetsuppgifter och självstudier förekommer i stor omfattning.
Flygskolans slutprov ingår i utbildningen.


Litteraturen – hela utbildningspaketet köper du enklast genom oss.


Teorikurserna i utbildningen omfattar:

• Luftfartyg generellt
   Flygplanets konstruktion i stort. Motor- och instrumentlära.

• Flygningens grundprinciper, aerodynamik
   Vad är det som gör att flygplanet kan flyga och att du kan manövrera det..

• Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder

   Trafikregler för luftfarten.
Certifikatbestämmelser. Drifts- och säkerhetsbestämmelser.


• Flygradiotelefoni (inkl formellt behörighetsprov)
   Kommunikation mellan pilot och trafikledning/flygtrafik
   Svenska, alternativt svenska och engelska (för utlandsflygning)
   Lite radioteori samt standarduttryck, bokstavering.

• Navigation
   Karta och kompass, radionavigering och lite om GPS
   Det finns inga vägskyltar i luften...

• Flygoperativa procedurer
   Luftrummets uppdelning. Informationssystem, bestämmelser och procedurer för säker flygning.

• Prestanda och färdplanering
   Flygplanets handbok, tabeller och prestandaberäkningar t.ex vikt och balans, bränsleåtgång mm.

• Människans förutsättningar och begränsningar
   Orienterande ämne i flygmedicin och psykologi. Stressfaktorer. Hur du som pilot reagerar fysiskt och psykiskt.

• Meteorologi
  Grundläggande om atmosfären och vädersystem. Läsa väderkartor och tolka prognoser.

  Lär dej att förstå och förutse väder och dess inverkan på flygningen.


Vad krävs för att få börja skolflyga?

Elevtillstånd krävs enlig Luftfartsinspektionen innan regelmässig skolflygning får påbörjas – det tar ca tre veckor att skaffa tillståndet som gäller lika länga som läkarintyget (se nedan).


Åldersgränsen för ett UL certifikat är 17år men det går utmärkt att påbörja flygutbildningen vid 16 års ålder.

Teorin kan man såklart starta med tidigare....


Du bör som elev inte väga mer än ca 95 kg beroende på det lätta flygplanets begränsade lastförmåga ca 175 kg inkl bränsle

Ansökan om Elevtillstånd till Luftfartsstyrelsen görs på särskild blankett
Blanketten får du av oss eller hämtar på internet här >>
Bifoga till ansökanett personbevis för studier, där medborgarskap och födelseort framgår
(ring och beställ av skattemyndigheten eller beställ via internet här http://skatteverket.se/servicetjanster/shop/index_personbevis.html ).

Du behöver också

- Personutredning, beställer du hos polisen som skickar den direkt till LFS.

- Läkarintyg. Erhålles efter godkänd läkarundersökning utförd av auktoriserad flygläkare

   (förteckning får du av flygskolan eller hämtar på internet här >>  )

   Intyget skickar läkaren direkt till LFS.


Flygningen.
Du kan börja nästan direkt ! Vi skolflyger nästan hela året f.n. både vardagar och helger. Ej schemabundna flyglektioner efter överenskommelse med flyglärarna.

Du behöver i din Pilot Logbook minst 20 flygtimmar varav minst 4 tim enkelkommando (EK)

De allra flesta brukar behöva drygt 20 timmar i praktiken. Eftersom UL-utbildningen är kort och fokuserad så behöver man enligt bestämmelserna sedan ytterligare 10 timmar loggad tid för att få ta passagerare.


Vad kostar det?
Om de olika och aktuella kostnaderna för att ta ett certifikat kan man läsa här >>
Att som färdig certifikatinnehavare hyra ett UL-flygplan genom klubben kostar sedan lite drygt 650:- per timme – och man betalar bara för flygtiden i luften...

(vårt medlemsinsats/rabattsystem ger möjlighet till reducerade timkostnader med f.n. 50-150 kronor)

Provlektioner – en utmärkt början...
Att ta en provlektion tillsammans med en av våra flyginstruktörer är ett bra sätt att bekanta sig med UL-flygningen.

För ytterligare information om UL-flyg, besök på flygklubben etc – ring 042 342980. 

eller maila din intresseanmälan till

Vad gäller för mej som redan har eller har haft ett flygcertifikat?
För innehavare av giltig PPL(A) eller UL-A behörighet gäller inflygning på klassen med klass- eller flyginstruktör.
Certifikatinnehavare med utgången behörighet tränar med instruktör och gör en ”proficiency check”. Är behörigheten mer än 12 månader utgången så krävs en uppflygning. Har ett äldre A-certifikatet varit utgånget mer än 36 månader så krävs också ett teoriprov.

OBS. Från år 2000 när JAR FCL introducerades ändrades teoribehörighetn till att vara permanent. För utgångna A-cert och PPL som var giltiga januari 1997 el senare gäller enl LFI teoribehörigheten för alltid dvs inget särskilt teoriprov krävs.

För innehavare av segelflygbehörigheter gäller liknande smidiga inflygningsregler.
Personlig information om vad som gäller för just ditt cert/behörighet kan erhållas av Tomas Backman, UL-inspektör, KSAK-M, telefon 08 -764 60 96 eller e-post tomas.mksak@swipnet.se

Vad är då egentligen UL ? – vi saxar ur Motorflygförbundets UL-hemsida:
(http://www.ksak.se/M-KSAK/UL/index.html)

Allmän UL-information
UL-flygplan är flygplan som bestämmelsemässigt inte omfattas av den internationella ICAO-konventionen (International Civil Aviation Organisation). Flygplan som omfattas av ICAO:s regelverk brukar benämnas “normalklassade”. Flygplan som inte fyller dessa krav klassas under kategorin “Experiment/privat” och dit hör de ultralätta flygplanen.

Skälet till detta är att UL-flygplanen inte följer ICAO:s konstruktionsnormer. Det kan ge intryck av att det inte finns normer för UL-flygplan, men så är det lyckligtvis inte.

Varje land i Europa som tillåter flygning med UL-flygplan har regler för hur dessa flygplan skall vara konstruerade. Dessa regler är nationella och gäller inte med automatik i andra länder, även om reglerna i de flesta länder i allt väsentligt liknar varandra.

I Sverige är det KSAK:s Konstruktionshandbok som är normerande för byggande av UL-flygplan. Denna norm är i sin tur ett derivat av JAR 22, den internationella Europeiska normen för konstruktion och byggande av motorsegelflygplan.

I ett avseende finns det en europeisk internationell överenskommelse vad avser UL-flygplan och det är gränsdragningen mellan lätt flygplan och UL-flygplan.


JAA har antagit följande regel:
Ett UL-flygplan är ett en- eller tvåsitsigt flygplan vars maximala flygvikt för de tvåsitsiga inte får överskrida 450 kg och 300 kg för de ensitsiga. Detta avser landversion. I sjöversion tillåts en viktsökning med 10 %. Dessutom får flygplanens stallfart aldrig vara högre än 65 km/h.

Sverige kommer att antaga denna regel och har för närvarande ingen egen viktsgräns för ensitsiga UL, utan även dessa får väga 450 kg. Dessutom tillåter de nuvarande bestämmelserna i Sverige att flygplan i sjöversion får väga 500 kg. Vad vi däremot har, är ett krav att alla tvåsitsiga UL-flygplan skall kunna lasta minst 175 kg inom gällande maximal flygvikt, och minst 90 kg för ensitsiga UL-flygplan. Högsta tillåtna stallfart är densamma i de svenska som i JAA-bestämmelserna, dvs 65 km/h.


UL-flygplanen indelas i två klasser, A och B
Klass A är de flygplan som manövreras med tyngdpunktsförskjutning, s.k. “Trikar” och är en utveckling av hängflygets glidare där man försett flygplanet med en “gondol” innehållande motor, förar- och passagerarsäte samt landställ.

Klass B är de ultralätta flygplan som är roderstyrda, precis som alla normalklassade flygplan.

Läget i Sverige
Trenden för antalet UL-flygplan i Sverige är fortfarande ökande, men ökningen har mattats något. Enligt statistiken fanns vid årsskiftet 2004-2005 249 st UL-flygplan med giltiga flygtillstånd. Av dessa är 45% roderstyrda (klass B) och 55% tyngdpunktsstyrda (klass A). Antalet giltiga UL-certifikat var samtidigt 607 st. Tre nya flygplantyper har nyligen tillkommit: Voyageur II (UL-A 51), Zenair CH 601 UL (UL-B 42), Tecnam P92 Echo (UL-B 44).
 

Länkar till bra information om UL på internet
KSAK Motorflygförbundet/UL http://www.ksak.se/M-KSAK/UL/
Pilots.nu http://www.pilots.nu/index-se.html
Swedish Ultraflyers http://www.swedishultraflyers.se